Na snazi od 1. novembra 2020

Opšti uslovi

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Usluge i predstavljaju odredbe ugovora zaključenog između Kompanije i svakog pojedinačnog korisnika Usluge. Kompanija omogućava korišćenje Usluge fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.

Pristupanjem i upotrebom Usluge Kompanije, korisnici se slažu sa Uslovima korišćenja i na taj način sklapaju ugovor o pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluga informacionog društva.

Ovi Uslovi korišćenja odnose se na bilo koji pristup sadržaju Usluge.

Poslovanje Kompanije putem ove Usluge regulisano je prvenstveno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti ličnih podataka i drugim propisima pravni sistem Republike Srbije. koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija se zalaže za očuvanje i sprovođenje prava na lične podatke koje uživaju pojedinci, kao i autorskih prava, u svim pogledima u skladu sa pravilima informatičke struke, dobrom poslovnom praksom i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Usluga nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu ili posredovanje u zapošljavanju ili bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima, niti Kompanija pruža ili pruža bilo kakve usluge osim opisane usluge informacionog društva. Kompanija ni na koji način materijalno ne utiče na sadržaj koji su korisnici postavili ili kreirali objedinjavanjem javno dostupnih podataka, niti garantuje tačnost ili upotrebljivost informacija predstavljenih putem dostupnog sadržaja. Isključiva odgovornost za sadržaj imaju one osobe koje su objavile sadržaj ili od kojih je sadržaj preuzet.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da ukloni bilo koji sadržaj iz Usluge u bilo kom trenutku, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili objašnjenja.

Integritet usluge

Usluga je namenjena internet oglašavanju potrebe za zapošljavanjem kod poslodavaca i konkursa za poslove kandidata.

Tekstovi i drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Usluge (na primer u komentarima i slično) moraju biti tačni. Korisnik koji je uneo podatke snosi isključivu odgovornost za tačnost i ispravnost unetih podataka. Tačnost unosa podrazumeva da potiču iz nadležnog izvora i / ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost znači gramatičku i pravopisnu ispravnost.
Za tekstove koje korisnik ostavi, snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost.
Bilo koja upotreba Usluge u celosti ili bilo koji njen deo koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem Uslova korišćenja.
Korisnik samostalno bira lozinku tokom registracije i jedini je odgovoran za poverljivost lozinke i upotrebu Usluge putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke niti će dati svoje korisničke podatke trećoj strani. Korisnik može obavestiti Kompaniju ako sumnja na neovlašćeno korišćenje njegovih pristupnih podataka.
Izričito je zabranjeno neautorizovane sadržaje ostavljati i u tom smislu korisnik snosi odgovornost za kršenje autorskih prava.
Kompanija će pružiti punu podršku za zaštitu prava pojedinca, privatnosti, imovinskih prava i prava intelektualne svojine, za svaku pojedinačnu priliku svim osobama koja imaju ta prava ili onima čija su prava povređena, putem:

na obrazloženi zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da nije javno dostupan i sačuvati ga u svrhu dokazivanja,
na zahtev dostaviti nadležnom organu podatke o korisniku čiji ulazak krši neko od navedenih ili drugih prava,
a sve u skladu sa propisima Republike Srbije.
Kompanija prenosi elektronske poruke koje su joj dostavili korisnici usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne pokreće njihov prenos, ne bira podatke ili dokumente koji će se prenositi, ne isključuje ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, ili bira prenos primalaca.

Kompanija zadržava pravo da izmeni, otkaže (privremeno ili trajno) bilo koji element Usluge, usluge koje pruža, kao i sadržaj ili unose u vezi sa tim elementima, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Sve vremenske odrednice i rokovi predstavljeni putem Usluge, kao i vremenska zona i radni dani izračunavaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Opis usluge

Kompanija pruža uslugu informacionog društva putem Usluge.
Usluga je namenjena oglašavanju potreba poslodavaca za zapošljavanjem i prijavljivanju kandidata za posao.

Usluga korisnicima omogućava besplatan pristup Internetu sadržaju stvorenom objedinjavanjem javno dostupnih podataka, kao i sadržaju koji je Korisnik objavio.

Usluga omogućava korisnicima Usluge Internet oglašavanje pod uslovima i na način propisan Zakonom o oglašavanju. Lice koje oglašava putem Usluge nije dužno da podnese Izjavu o oglašavanju u skladu sa članom 45. Zakona o oglašavanju, u vezi sa članom 19., ali je dužno da jasno identifikuje kako bi moglo da koristi uslugu oglašavanja.

Korisnici

Korisnici usluga koje Kompanija pruža putem Usluge smatraju se posetiocima i registrovanim korisnicima.
Posetilac je osoba koja pristupa Usluzi putem Interneta u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijavljivanja ili registracije na Usluzi. Posetilac se može upoznati sa svim sadržajima dostupnim na Usluzi, bez plaćanja naknade.
Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Usluzi pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može objavljivati i objavljivati svoj sadržaj, komentare i ocene.

Registracija korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik otprema na Uslugu, nije moderiran, modifikovan ili na bilo koji način bitno utiče na pomenuti sadržaj i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje mogu proizaći iz njegov sadržaj na Usluzi. će rezultirati. Kompanija zadržava pravo, ali nema obavezu, da održava kvalitet usluge radi lekture, ili ispravlja pravopisne i gramatičke korekcije, koje ni na koji način ne utiču na sadržaj koji korisnik objavljuje putem Usluge.

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaj čiji je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik ili korisnik svih potrebnih autorskih prava na celokupan sadržaj, kao i na sve njegove pojedinačne delove, koje postavlja na Uslugu. Svako moguće kršenje autorskih ili srodnih prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, isključiva je odgovornost registrovanog korisnika koji je objavio sadržaj.
Registrovani korisnik može istovremeno objavljivati različite sadržaje. Objavljivanje sadržaja na Usluzi ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da objavljuje ili javno objavljuje isti sadržaj negde drugde. Registrovani korisnik može, bez ikakvog objašnjenja ili obaveštenja, u bilo koje vreme da izbriše ili modifikuje sadržaj koji je objavio. Kompanija će istovremeno izbrisati ili izmeniti takav sadržaj, osim sadržaja koji se nalazi u sistemski generisanim sigurnosnim kopijama na koje sadržaj ne može uticati.
Sa svakom pojedinačnom prijavom na Uslugu, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Usluzi i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da otvori svoj nalog i dodeli ili promeni svoje ime i svaki pojedinačni komentar koji objavi označi kao anoniman.
Objavljivanjem sadržaja na Usluzi, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese na neodređeni broj lica, kao i da ukloni sadržaj bez prethodnog ili naknadnog obaveštavanja ili objašnjenja.
Registrovani korisnik može, bez ikakvog objašnjenja ili obaveštenja, u bilo kom trenutku opozvati svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanje svog korisničkog naloga.
Više o ovom izvornom tekstu Izvorni tekst potreban za dodatne informacije o prevodu

Sistem ocenjivanja

Registrovani korisnik ima mogućnost objavljivanja ocene, od 1 do 5 zvezdica.

Kompanija zadržava diskreciono pravo da otkaže dodeljene ocene, kao i pravo da ne otkaže ocenu u svakoj pojedinačnoj situaciji.

Objava

Korisnik je obavešten da mu Kompanija može povremeno slati obaveštenja u vezi sa sadržajem Usluge, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Usluge, vesti i radnje Kompanije, kao i druga obaveštenja. Korisnik ima mogućnost odjave od prijema obaveštenja o oglašavanju.

Žalba

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, nije moguće podneti žalbu na izvršenu uslugu.

Usluga informacionog društva koju pruža Kompanija u potpunosti se obavlja jer je pružanje usluge započelo nakon izričitog prethodnog pristanka korisnika da koristi uslugu.

Autorsko pravo

Kompanija ima ekskluzivna autorska prava i prava intelektualne svojine na Uslugu, kao i na sve pojedinačne elemente koji je čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi usluge. usluga, koju je autor.
Neovlašćena upotreba bilo kog dela Usluge ili Usluge u celini, bez izričitog prethodnog pismenog odobrenja Kompanije kao nosioca ekskluzivnog autorskog prava, smatraće se kršenjem autorskih prava Kompanije i predmet je svih pravnih postupaka.
Usluga takođe može sadržati elemente na kojima ekskluzivna autorska prava, zaštitni znakovi i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, poput sadržaja korisnika Usluge, sadržaja poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druge osobe snose isključivu odgovornost
za sadržaj na kojem su nosioci ovih prava, bez obzira na to što je takav sadržaj na usluzi Kompanije.

Postavljanjem sadržaja na Usluzi, korisnik se slaže da on postane vidljiv svakom posetiocu Usluge, pod uslovima i na način naveden u ovim Uslovima korišćenja. Dalji prenos sadržaja drugih lica ili dela sadržaja iz bilo kog dela Usluge dozvoljen je samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da se sadržaj preuzima iz Usluge, uz naznaku odgovarajuće veze na kojoj se preuzima sadržaj se nalazi. Kompanija snosi isključivu odgovornost za sadržaj na koji ima autorska prava.
Svaka osoba je samostalno odgovorna za sadržaj koji je delo njegovog autora, odnosno za sadržaj koji je samostalno objavila i učinila javno dostupnim putem Usluge.

Smernice

Registrovani korisnici su dužni da se prilikom izrade sadržaja pridržavaju ovde navedenih smernica.
Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da ukloni ili objavi bez obrazloženja sadržaj koji je bilo koji registrovani korisnik objavio na Usluzi.
Korisnik je odgovoran za objavljeni sadržaj, posebno ako taj sadržaj, prema nahođenju Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):
lična imena;
kreirao uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju ili fizičku štetu bilo koje vrste i koji je usmeren na bilo koju grupu ili pojedinca;
uznemirava ili promoviše uznemiravanje druge osobe;
eksploatiše ljude seksualno ili nasilno;
sadrži golotinju, prekomerno nasilje ili uvredljiv sadržaj ili sadrži vezu do veb lokacija za odrasle;
zahteva lične podatke od osoba mlađih od 18 godina;
javno otkriva informacije koje predstavljaju ili predstavljaju rizik za privatnost ili sigurnost bilo kog lica;
sadrži ili promoviše informacije za koje znate da su netačne ili obmanjujuće ili promovišu nezakonite aktivnosti ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, preteći, nepristojan ili klevetnički;
sadrži ili promoviše neovlašćenu ili neovlašćenu kopiju zaštićenog dela druge osobe;
uključuje prenos neželjene pošte, pošte ili masovne pošte, razmenu trenutnih poruka ili „neželjenu poštu“;
sadrži ograničene stranice ili stranice kojima se može pristupiti samo pomoću lozinke ili skrivene stranice ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama);
podstiče ili promoviše kriminalne aktivnosti ili aktivnosti ili daje uputstva za obavljanje nezakonitih aktivnosti, uključujući, ali bez ograničenja, proizvodnju ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti ili otkrivanje ili stvaranje računarskih virusa;
od drugih korisnika zahteva lozinke ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne ili neovlašćene svrhe;
uključuje komercijalne aktivnosti i / ili prodaju bez prethodnog pismenog pristanka Kompanije, kao što su takmičenja, lutrije sa nagradama u robi i uslugama, razmene, oglašavanje ili piramidalne šeme;
uključuje fotografiju ili video zapis druge osobe koje ste postavili bez pristanka te osobe;
krši prava na privatnost, prava na javno otkrivanje, prava na klevetu, autorska prava, prava na zaštitni znak, ugovorna prava ili druga lična prava.
Slede primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koje nisu dozvoljene ili zabranjene u Usluzi:

kriminalne ili kriminalne aktivnosti, uključujući dečju pornografiju ili erotiku, prevaru, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili upotrebu droga, kockanje, uznemiravanje, vrebanje, „neželjenu poštu“, piramidalne šeme, Ponzijeve šeme, slanje virusa ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, patent za povredu ili krađu poslovne tajne;
glasanje korisnicima ili ponuda za kupovinu ili prodaju bilo kojih proizvoda ili usluga putem neovlašćene ili neovlašćene upotrebe Usluge;
zaobilaženje ili modifikovanje, pokušaj zaobilaženja ili modifikovanja, podsticanje ili pomaganje drugima da zaobiđu ili izmene bilo koju od bezbednosnih tehnologija ili softvera koji su deo Usluge;
falsifikovanje zaglavlja TCP / IP paketa ili bilo kog dela zaglavlja u bilo kojoj publikaciji ili korišćenje Usluge na drugi način za slanje izmenjenih, lažnih ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor;
aktivnosti koje uključuju upotrebu virusa, botova, crva ili drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju, uništavaju ili ograničavaju rad računarskog softvera ili hardvera ili na drugi način omogućavaju neovlašćeno korišćenje računara ili računarske mreže ili pristup njemu;
ometanje pristupa Usluzi bilo kog korisnika, domaćina ili mreže;
prikrivanje ili zamagljivanje banera na stranici profila korisnika ili bilo kojoj stranici usluge putem HTML / CSS-a ili na drugi način;
uključujući HTML, CSS ili bilo koje drugo kodiranje na stranici korisničkog profila, uključujući, ali bez ograničenja, sav skriveni ili na bilo koji drugi način tajno sadržani kod u dostavljenom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja;
bilo koja automatska upotreba sistema, poput, ali bez ograničenja, upotrebe skripti za slanje slika ili video zapisa;
ometanje, prekidanje ili stvaranje nepotrebnog opterećenja na Usluzi ili mreži ili uslugama povezanim sa Uslugom;
imitacija ili pokušaj imitiranja pravnog ili fizičkog lica;
korišćenje podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku ili otkrivanje lozinke trećim licima ili omogućavanje trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov sopstveni;
prodaja ili prenos korisničkog profila na bilo koji drugi način;
Oglašavanje i reklamna poruka
Prenosilac reklamne poruke je kompanija koja je pružalac usluge informacionog društva i pruža uslugu oglašavanja isključivo putem Interneta.

Lice koje oglašava putem Usluge nije dužno da podnese Izjavu o oglašavanju u skladu sa članom 45. Zakona o oglašavanju, u vezi sa članom 19., ali je dužno da jasno identifikuje kako bi moglo da koristi uslugu oglašavanja.

Za sadržaj, tačnost i ispravnost, kao i za validnost, odnosno prihvatljivost reklamne poruke, odgovornost snosi isključivo osoba koja je reklamnu poruku unela. Za sve pravne posledice proizašle iz unosa reklamne poruke isključiva je odgovornost osoba koja je reklamnu poruku unela u Uslugu. Kompanija zadržava pravo, ali nema obavezu, da održava kvalitet usluge radi lekture, ili ispravlja pravopisne i gramatičke korekcije, koje ni na koji način ne utiču na sadržaj koji korisnik objavljuje putem Usluge.

Kompanija zadržava pravo da ne objavljuje sadržaj koji krši odredbe zakona Republike Srbije, a posebno Zakona o oglašavanju. U slučaju da se takav oglas primi, Kompanija će kontaktirati oglašivača da bi izmenio oglasnu poruku. Kompanija može u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju, odbiti objavljivanje bilo koje reklamne poruke kršeći odredbe zakona ili ove Uslove korišćenja, ali nije odgovorna za sadržaj takve poruke,.
Kompanija ne posreduje u zapošljavanju prenošenjem reklamnih poruka. Zaključenje ugovora kojim stupa u radni odnos je u nadležnosti lica koja se bave takvim pravnim poslom. Takođe, prenošenjem reklamnih poruka, Kompanija ni na koji način ne određuje niti utiče na sadržaj bilo kog ugovora o radu koji su ugovorne strane zaključile nezavisno.
Registrovani korisnici pojedinci
Registracija za Uslugu za pojedince je besplatna i dostupna svim posetiocima.

Registrovani korisnik, fizičko lice, može biti samo lice koje je navršilo 15 godina.

Prilikom registracije potrebno je da fizičko lice popuni obrazac sa ličnim podacima. Ovi podaci se koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka kao i sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka prikazanih na Usluzi.

Registrovanjem na Uslugu, pojedinci dobijaju sledeće mogućnosti:
Sposobnost čuvanja oglasa – Postavljanjem oglasa u kolekciju (bazu podataka) Kompanije, korisnik dobija mogućnost da bude uključen u oglase iz Usluge, kao i mogućnost pretraživanja korisnika (pravo pretraživanja kolekcije ima neograničeno broj ljudi koji direktno pristupaju Usluzi).
Mogućnost deaktiviranja profila – Korisnik može aktivirati, deaktivirati ili izbrisati svoj korisnički profil u bilo kom trenutku. Deaktivirani profil korisnik može ponovo aktivirati u bilo kom trenutku. U slučaju deaktiviranja ili brisanja biografije korisnika, Kompanija ne garantuje da neki korisnici koji imaju pravo na pretragu nisu čuvali podatke sadržane u korisnikovom oglasu iz perioda kada je oglas bio aktivan, niti da će ove informacije da se kasnije ne koristi. su sačuvali podatke.
Usluga omogućava registrovanom fizičkom licu da, ukoliko smatra da neko zloupotrebljava korisničke podatke i kontaktira korisnika drugom prilikom, odnosno prilikom koja nije predmet oglasa, o tome obavesti Kompaniju putem adrese:

Registrovani korisnici pravnih lica

Registracija za uslugu pravnih lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.

Tokom registracije potrebno je da pravno lice popuni obrazac sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji Kompanije i pravnih lica u kojima Kompanija ima većinsko vlasništvo i neće se koristiti u druge svrhe osim u svrhu ostvarivanja prava i obaveza iz ovih Uslova korišćenja.

Registrovanjem na Sajtu pravna lica dobijaju mogućnost postavljanja oglasa za zapošljavanje, pretraživanja kolekcije oglasa i pregledavanja oglasa.

Registrovani korisnik, pravno lice, ima pravo da istakne da je oglas stavio u bazu oglasa na veb lokaciji Kompanije, ali time ne stiče pravo da koristi logotip ili zaštitni znak Kompanije ili naziv Usluge u bilo koji kontekst.

Registrovani korisnik, pravno lice, obavezuje se da će informacije, uključujući kontakt podatke, dobijene putem Usluge, koristiti isključivo za predviđenu namenu i da ih neće koristiti u druge svrhe. Svaka upotreba informacija suprotna ovim Uslovima korišćenja povlači za sobom odgovornost u skladu sa zakonom.

Postavljanje oglasnih poruka – oglasa

Registrovani korisnici koji oglašavaju oglas podnose se putem obrasca za naručivanje oglasa na Usluzi. Prema članu 45. Zakona o oglašavanju, ne postoji obaveza podnošenja Izjave o oglašavanju za internet oglašavanje. Ako su sva obavezna polja iz obrasca za narudžbinu oglasa tačno popunjena i ako je oglas potpun, onda se objavljuje na Usluzi.

Korisnici koji se prvi put oglašavaju putem Usluge prilikom podnošenja oglasa od Kompanije dobijaju predračun na e-adresu, a oglas se objavljuje nakon evidentiranja uplate prema predračunu.

Lica koja mogu imati neizmirene finansijske obaveze prema Kompaniji stiču pravo na objavljivanje oglasa nakon evidentiranja izmirenja tih obaveza.

Svi oglasi predati do 14 časova objavljuju se na sajtu istog dana, dok se oglasi poslati posle 14 časova sledećeg radnog dana. U oba slučaja postoji mogućnost da je pre objavljivanja oglasa potrebno dodatno uskladiti tekst oglasa ili način plaćanja. U tom slučaju, oglasi će biti objavljeni odmah nakon usaglašavanja.

Ako se dogodi da Korisnik iznajmi paket reklama ili drugih usluga Usluge (koje namerava da koristi na duži vremenski period), taj Korisnik je zaštićen od mogućih promena cena oglasa tokom trajanja usluge oglašavanja .
Plaćanje karticom
Prilikom naručivanja oglasa čije se plaćanje vrši platnim karticama, Korisniku koji nije predao svu potrebnu dokumentaciju za objavljivanje oglasa ili nije u skladu sa uslovima korišćenja, Kompanija će pokrenuti povraćaj sredstava, ali ne može garantovati rok za povraćaj. banka vlasnika platne kartice kojom je izvršeno plaćanje.

U dogovoru sa Korisnikom, Kompanija može zadržati sredstva i odložiti objavljivanje oglasa dok se ne ispune svi uslovi za objavljivanje, za najviše 3 meseca.

Ako ne postoji saradnja između Kompanije i Korisnika, a sredstva sa kartice se povuku, Kompanija će pokrenuti povraćaj prikupljenih sredstava u svojoj banci, ali ne može uticati na period povrata koji zavisi isključivo od banke vlasnika kartice kod koje oglas je plaćen.

Ograničenje odgovornosti

Korisnici koriste Uslugu isključivo na sopstveni rizik. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u potpunosti snose ta lica, u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Tekstovi (komentari), ocene i drugi sadržaj koji korisnici postavljaju u odgovarajuće odeljke, moraju biti tačni i tačni. Korisnici koji su uneli podatke koji su uneti na ovaj način odgovorni su za tačnost podataka koji su uneti na ovaj način. Tačnost unosa podrazumeva da potiču iz nadležnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedinačni unos isključiva odgovornost leži na korisniku koji je izvršio unos.

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost ili sadržaj koji je objavio korisnik. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju joj je dostavio korisnik usluge, ne bira podatke ili dokumente za prenos, ne isključuje ili bitno menja podatke u sadržaju poruke ili dokumenta i ne bira primalac prenosa. Kompanija zadržava pravo, ali nema obavezu, da održava kvalitet usluge lektoriranja ili ispravlja pravopisne i gramatičke ispravke koje ni na koji način ne utiču na podatke i integritet podataka koje korisnik postavlja putem Usluge.

Ova odredba o odgovornosti odnosi se na svaku štetu (materijalnu i / ili nematerijalnu) ili povredu koja može nastati usled skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvarova, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida komunikacije, krađe, uništavanja ili
Konačni propisi neovlašćen pristup podacima, promena ili zloupotreba podataka od strane trećih lica, raskid ugovora, ponašanje suprotno Uslovima korišćenja, nehat itd.

Osim u slučaju namere ili grubog nemara, Kompanija nije odgovorna za bilo kakvu privremenu nedostupnost Usluge, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili kvar iste. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i / ili netačne obrade elektronskih podataka, uključujući sistemski sat. Za navedeno su odgovorni dobavljači Internet usluga.

Kao dobavljač usluga informacionog društva, Kompanija nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji je objavila druga osoba, korisnik, uključujući, ali ne ograničavajući se na reklamnu poruku koju prenosi, jer niti inicira prenos niti bira sadržaj koji će se prenositi ili isključuje ili menja sadržaj. koji se prenosi niti je odabrao primaoca prenosa ili primaoca sadržaja.

Kompanija ne garantuje ponašanje trećih lica ili njenih korisnika. Kompanija, između ostalog, ne daje nikakve garancije da će trećeg lica kontaktirati korisnika koji je oglašavao u vezi sa ovim oglasom

lica (tj. da će zaključiti pravni posao koji je predmet oglasa), kao i da će dostupne informacije sadržati tačne i istinite informacije.

Usluga može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju nadogradnje sistema.

Nadležnost i rešavanje sporova

Važeći propisi Republike Srbije važe za sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja.

Važeći propisi Republike Srbije primenjivaće se na sve sporove koji mogu nastati između Kompanija i korisnika u vezi sa upotrebom Usluge. Preduzeće i korisnik su dužni da spor pokušaju rešiti sporazumno, a ako to ne učine, nadležni sud za rešavanje spora je Privredni sud u NOVOM Sadu za pravna lica, a Osnovni sud u Novom Sadu za fizička lica.
Važeći propisi Republike Srbije primenjivaće se na sve sporove koji mogu nastati između dva korisnika u vezi sa upotrebom Usluge. Korisnici su dužni da spor pokušaju rešiti sporazumno, a ako to ne učine, nadležni sud za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, ili Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica ili fizička i pravna lica. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kojem sporu koji može nastati između korisnika Usluge, osim ako nije
Kompanija ima pravo da izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku, objavljivanjem izmena u prečišćenom tekstu na veb lokaciji i slanjem e-pošte svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre datuma njihove prijave.

Ako već registrovani korisnik u navedenom roku ne da eksplicitni odgovor (klikom na vezu za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da se slaže sa novim Uslovima korišćenja. Ako već registrovani korisnik izričito (klikom na vezu zbog neprihvatanja Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao status korisnika, prestaju sva prethodna prava i obaveze, a ugovorni odnos se raskida. Stupanjem na snagu novih korisničkih uslova to neće uticati na stečena korisnička prava.

Ovi Uslovi korišćenja primenjivaće se osam dana od dana objavljivanja na veb lokaciji Usluge.

Svaka štampana kopija ovih Korisničkih uslova proizvodi puni pravni efekat na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može se osporiti njegova validnost ili dokazna vrednost.